Поверителност

Политика за конфиденциалност

Mandja.bg се ангажира да защитава Вашата конфиденциалност.
Mandja.bg събира и използва единствено Ваши лични данни, които са свързани с работата Ви с Mandja.bg или от които зависи правилното функциониране на Mandja.bg.

Събиране на личните данни

Mandja.bg ще поиска информация, която лично Ви идентифицира (лични данни) и която е нужна за предоставянето на услугите от Mandja.bg. Събраните от Mandja.bg лични данни включват име, фамилия, град, улица, email адрес, телефон. Тази информация служи за подобряване на сигурността при използването на Mandja.bg и за предотвратяване на използването на Вашия профил в Mandja.bg от трети, неоторизирани лица. Тази информация се изпраща на всички ресторанти, от които поръчвате. И само на тях.

Използване на личните данни

Личните данни, събрани от Mandja.bg се използват единствено за осигуряване на правилното функциониране на системата за онлайн поръчки на храна и напитки. Mandja.bg се ангажира да не продава, да не дава под наем или да предоставя по какъвто и да е друг начин Вашата лична информация на трети лица. Mandja.bg може да се свързва с Вас на посочените адрес, телефон и email адрес, за да Ви уведомява за промяна на условията или начина на работа на системата на Mandja.bg, за текущи промоции, за планирани профилактики и всички други събития, които се отнасят към дейността на Mandja.bg.

Cookies

Mandja.bg използва "cookies" при Вашата работа със системата за онлайн поръчки на храна и напитки. "Cookie" е малко количество информация, която се пази в регистрите на Вашият уеб браузър. "Cookies" не могат да се използват за инсталирането на какъвто и да е допълнителен софтуер на Вашия компютър. "Cookies" са достъпни само за Интернет-страницата, която е поискала тяхното създаване.

Защита на личните данни

Mandja.bg се задължава:
Да вземе надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни;
Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;
Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;
Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие;
Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.

При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.